8589083568 | competitivecracker12@gmail.com

LDC 2020

Course Curriculum

LDC Introduction
LDC Introduction 00:00:00
ഗണിതശാസ്ത്രം
സംഖ്യകൾ 00:00:00
സംഖ്യാ സംബർദായം 00:00:00
സംഖ്യകൾ പരിശീലനം 1 00:00:00
BODMAS 00:00:00
ഭിന്ന സംഖ്യ 00:00:00
ദശാംശ സംഖ്യ 1 00:00:00
ദശാംശ സംഖ്യ 2 00:00:00
വർഗം വർഗമൂലം 1 00:00:00
വർഗം വർഗമൂലം 2 00:00:00
കൃതൃങ്കങ്ങൾ 00:00:00
ല സാ ഗു , ഉ സ ഘ 00:00:00
സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ 1 00:00:00
സർവസമവാക്യങ്ങൾ 2 00:00:00
ശതമാനം 00:00:00
അംശബന്ധവും അനുപാതവും 1 00:00:00
അംശബന്ധവും അനുപാതവും 00:00:00
അംശബന്ധവും അനുപാതവും 3 00:00:00
ശരാശരി Class 1 00:00:00
ശരാശരി Class 2 00:00:00
സമയവും ദൂരവും 00:00:00
ട്രെയിൻ കണക്കുകൾ 00:00:00
തീവണ്ടിയുടെ കണക്ക് 2 00:00:00
തീവണ്ടിയുടെ കണക്ക് 3 00:00:00
വില എണ്ണം അളവ് 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 1 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 2 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 3 00:00:00
സമാന്തര ശ്രേണികൾ 00:00:00
സമയവും പ്രവൃത്തിയും 00:00:00
സമയവും പ്രവൃത്തിയും 2 00:00:00
പൈപ്പ് & ടാങ്ക് 1 00:00:00
പൈപ്പ് & ടാങ്ക് 2 00:00:00
സാധാരണ പലിശ 00:00:00
കൂട്ടുപലിശ 00:00:00
ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ക് 00:00:00
ത്രികോണം 1 00:00:00
ത്രികോണം 2 00:00:00
ത്രികോണം 3 00:00:00
ത്രികോണം 4 00:00:00
ചതുരം 1 00:00:00
ചതുരം 2 00:00:00
ഗോളം 1 00:00:00
ഗോളം 2 00:00:00
വൃത്തസ്തംപം 00:00:00
അക്ഷര ശ്രേണി 00:00:00
കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് 00:00:00
ക്ലോക്ക് 00:00:00
കലണ്ടർ 00:00:00
കലണ്ടർ 2 00:00:00
ദിശകൾ 00:00:00
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 1 00:00:00
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 2 00:00:00
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 3 00:00:00
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 4 00:00:00
ലഘൂകരണം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 1 00:00:00
ലഘൂകരണം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 2 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 1 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 2 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 3 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 4 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 5 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 6 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 7 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 8 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 9 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 10 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 11 00:00:00
മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 12 00:00:00
English -Non Grammer
Synonyms 1 00:00:00
Synonyms 2 00:00:00
SYNONYM & ANTONYMS 1 00:00:00
SYNONYM & ANTONYMS 2 00:00:00
One word Substitution 1 00:00:00
One word Substitution 2 00:00:00
One word Substitution 3 00:00:00
One word Substitution 4 00:00:00
One Word Substitution 5 00:00:00
Phrasal Verb 1 00:00:00
Phrasal Verb 2 00:00:00
Foreign words and Phrases 1 00:00:00
Foreign words and Phrases 2 00:00:00
Collective Noun 1 00:00:00
Collective Nouns 2 00:00:00
Animal Young Ones 1 00:00:00
Animal Young Ones 2 00:00:00
Animal Young Ones 3 00:00:00
Collective Nouns / Antonyms / One word Previous Year Questions 00:00:00
Foreign words – Previous Year Questions 00:00:00
Synonyms – Previous Year Questions 00:00:00
English -Grammar
Types Of Sentences 00:00:00
Parts Of Speech 00:00:00
Articles 00:00:00
Question Tag 00:00:00
Verb Forms 00:00:00
Tense 1 00:00:00
Active and passive voice 1 00:00:00
Active and passive voice 2 00:00:00
Active and passive voice 3 00:00:00
Direct and Indirect Speech 1 00:00:00
Direct and Indirect Speech 2 00:00:00
Tips For Reported Speech 00:00:00
Preposition 00:00:00
Prepositions 2 00:00:00
Prepositions 3 00:00:00
Prepositions Questions 00:00:00
Use of AS SOON AS 00:00:00
Use of AS WELL AS 00:00:00
Use of EITHER OR 00:00:00
Use of NEITHER NOR 00:00:00
Use of HARDLY,BARELY & SCARCELY 00:00:00
Use of NOT ONLY BUT ALSO 00:00:00
Use of THE MORE…THE MORE 00:00:00
Use of UNLESS 00:00:00
Use of USED TO 00:00:00
Auxilliary Verb 00:00:00
Use of Since & For 1 00:00:00
Use of Since & For 2 00:00:00
Fill In the Blanks 1 00:00:00
Fill In the Blanks 2 00:00:00
Fill In the Blanks 3 00:00:00
Fill In the Blanks 4 00:00:00
Reported Speech Tips 00:00:00
Easy Vocabulary 00:00:00
young ones 00:00:00
Active Voice & Passive Voice Tips 00:00:00
Active & Passive- Previous Year Questions 00:00:00
Articles & Question Tag- Previous Year Questions 00:00:00
Tense – Previous Year Questions 00:00:00
Relative Pronoun- Previous Year Questions 00:00:00
If Clause – Previous Year Questions 00:00:00
Previous Year Questions 1 00:00:00
Previous Year Questions 2 00:00:00
Previous Year Questions 3 00:00:00
Previous Year Questions 4 (Pdf) 00:00:00
English Previous Year Question Paper 1 00:00:00
English Previous Year Question Paper 2 00:00:00
English Previous Year Question Paper 3 00:00:00
English Previous Year Question Paper 4 00:00:00
English Previous Year Question Paper 5 00:00:00
മലയാളം
അക്ഷരങ്ങൾ 1 00:00:00
അക്ഷരങ്ങൾ 2 00:00:00
അക്ഷരങ്ങൾ 3 00:00:00
നാമം 1 00:00:00
നാമം 2 00:00:00
നാമം 3 00:00:00
നാമം 4 00:00:00
തദ്ധിതം 1 00:00:00
തദ്ധിതം 2 00:00:00
സന്ധി 1 00:00:00
സന്ധി 2 00:00:00
സന്ധി 3 00:00:00
സന്ധി 4 00:00:00
സ്ത്രീലിംഗം & പുല്ലിംഗം 00:00:00
വിശേഷണങ്ങൾ 00:00:00
സമാസം 2 00:00:00
പ്രകാരം 2 00:00:00
പ്രകാരം 3 00:00:00
പദശുദ്ധി 00:00:00
ക്രിയ 00:00:00
ക്രിയ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ 00:00:00
ശൈലികൾ 1 00:00:00
ശൈലികൾ 2 00:00:00
വിപരീതങ്ങൾ 00:00:00
മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് pdf 00:00:00
ജ്ഞാനപീഠം 00:00:00
ഭാഷ ചരിത്രം 00:00:00
Malayalam – English Translation pdf 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 1 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 2 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 3 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 4 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 5 00:00:00
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 6 00:00:00
ഭൗതിക ശാസ്ത്രം
ചലനം 00:00:00
താപം 1 00:00:00
താപം 2 00:00:00
ഊർജം 1 00:00:00
ഊർജം 2 00:00:00
പ്രപഞ്ചം 00:00:00
സാന്ദ്രത 1 00:00:00
സാന്ദ്രത 2 00:00:00
പ്രകാശം 1 00:00:00
പ്രകാശം 2 00:00:00
പ്രകാശം 3 00:00:00
അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും 00:00:00
ശബ്ദം 00:00:00
അന്തരീഷം 00:00:00
അന്തരീക്ഷ പാളികൾ 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് Part 1 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് part 2 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് part 3 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് part 4 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് Part 5 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് Part 6 00:00:00
ഇലക്ട്രോണിക്സ് Part 7 00:00:00
ശബ്ദം part 1 00:00:00
ശബ്ദം part 2 00:00:00
ശബ്ദം part 3 00:00:00
ശബ്ദം part 4 00:00:00
ശബ്ദം part 5 00:00:00
ശബ്ദം part 6 00:00:00
ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ 1 00:00:00
ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ 2 00:00:00
ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗവും 00:00:00
വൈദുതി ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും 00:00:00
അർക്കമെഡീസ് തത്വം 00:00:00
രസതന്ത്രം
ആറ്റം 1 00:00:00
ആറ്റം 2 00:00:00
ആറ്റം 3 00:00:00
തന്മാത്ര 00:00:00
മൂലകം 00:00:00
Hydrogen and Carbon
ആവർത്തന പട്ടിക 00:00:00
ഹൈഡ്രജൻ 00:00:00
നൈട്രജൻ & ഓക്സിജൻ 00:00:00
കാർബൺ 00:00:00
കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് 00:00:00
ജലം 00:00:00
കാൽസ്യം മിശ്രീതങ്ങൾ 00:00:00
ഇന്ധനങ്ങൾ 00:00:00
ഇന്ധനങ്ങൾ 1 00:00:00
ഇന്ധനങ്ങൾ 2 00:00:00
ഓസോൺ 00:00:00
വാതകങ്ങൾ 00:00:00
ലോഹങ്ങൾ 00:00:00
ലോഹങ്ങൾ പൊതു സ്വഭാവം 1 00:00:00
ലോഹം വ്യത്യസ്ഥ സ്വഭാവങ്ങൾ 00:00:00
ലോഹം ഭൂമിയിൽ 00:00:00
ലോഹം നിർമിതി 00:00:00
ലോഹ നാശം 00:00:00
ആസിഡ് 00:00:00
ബോയിൽ നിയമം 00:00:00
ചാൾസ് നിയമം 00:00:00
അവഗാഡ്രോ നിയമം 00:00:00
പ്ലാസ്റ്റിക് 00:00:00
അലസവാതകങ്ങൾ 00:00:00
ഗ്ലാസ്സ് 00:00:00
കെമിസ്ട്രി നിർമാണ പ്രക്രീയകൾ 00:00:00
chemistry in medicine 00:00:00
ആസിഡുകൾ, ബേസ്സുകൾ, ലവണങ്ങൾ 00:00:00
ജീവശാസ്ത്രം
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 00:00:00
കോശം (പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ part 1) 00:00:00
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ part 2 00:00:00
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 1 00:00:00
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 2 00:00:00
കൊതുകു പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ 00:00:00
ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ 00:00:00
ജീവകങ്ങൾ Part 1 00:00:00
ജീവകങ്ങൾ Part 2 00:00:00
ജീവകങ്ങൾ Part 3 00:00:00
ജീവകങ്ങൾ Part 4 00:00:00
വാക്സിനേഷൻ 00:00:00
പരിസ്ഥിതി 00:00:00
വനങ്ങൾ-വനവിഭവങ്ങൾ 00:00:00
ഹരിത വിപ്ളവം ,ധവള വിപ്ളവം 00:00:00
പരാഗണം 00:00:00
വൃക്ക അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 00:00:00
ദഹന വ്യവസ്ഥ 00:00:00
രോഗങ്ങളും ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളും 00:00:00
അസ്ഥികൾ 00:00:00
അസ്ഥികളിലെ രോഗം 00:00:00
പേശികൾ 00:00:00
പേശികൾ 1 00:00:00
സന്ധികൾ 00:00:00
സന്ധികൾ 1 00:00:00
ജനിതക ശാസ്ത്രം 00:00:00
പ്രത്യുല്പാദനം 00:00:00
ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു 00:00:00
മസ്തിഷ്‌കം 00:00:00
അന്ത സ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ & ഹോർമോൺസ് 1 00:00:00
അന്ത സ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ & ഹോർമോൺസ് 2 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 1 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 2 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 3 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 4 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 5 00:00:00
നാഡീകളും നാഡീവ്യവസ്ഥകളും 6 00:00:00
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ 1 00:00:00
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ 2 00:00:00
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ 3 00:00:00
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ 4 00:00:00
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ 5 00:00:00
ശ്വസന വ്യവസ്ഥ 1 00:00:00
ശ്വസന വ്യവസ്ഥ 2 00:00:00
ശ്വസന വ്യവസ്ഥ 3 00:00:00
പല്ലുകൾ 00:00:00
കരൾ 00:00:00
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ആന്ധ്രപ്രദേശ് 00:00:00
ബീഹാർ 00:00:00
ഛത്തീസ്ഘട്ട് 00:00:00
അസം 00:00:00
മണിപ്പൂർ 00:00:00
മേഘാലയ 00:00:00
മിസോറം 00:00:00
തെലങ്കാന 00:00:00
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 00:00:00
തമിഴ്‍നാട് 00:00:00
കർണ്ണാടക 00:00:00
മദ്ധ്യപ്രദേശ് 00:00:00
രാജസ്ഥാൻ 00:00:00
ഹരിയാന 00:00:00
പഞ്ചാബ് 00:00:00
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 00:00:00
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 00:00:00
നാഗാലാന്റ് 00:00:00
ഗോവ 00:00:00
ഗുജറാത്ത് 00:00:00
ഉത്തർപ്രദേശ് 00:00:00
ഝാർഖണ്ഡ്‌ 00:00:00
മഹാരാഷ്ട്ര 00:00:00
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 00:00:00
ത്രിപുര 00:00:00
ഒഡീഷ 00:00:00
Important Places and States 00:00:00
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ
ലക്ഷദ്വീപ് 00:00:00
ചണ്ഡീഗഢ് 00:00:00
ഡെൽഹി 00:00:00
പുതുച്ചേരി 00:00:00
ജമ്മു ആന്റ് കശ്മീർ 00:00:00
ആന്തമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ 00:00:00
ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി & ദാമൻ ദിയു 00:00:00
ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ഇന്ത്യ – പൊതുവിവരങ്ങൾ 00:00:00
ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങൾ 00:00:00
ആണവ റിയാക്ടർസ് 00:00:00
ഗതാഗതം -റെയിൽവേ 00:00:00
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾ 00:00:00
വർഷങ്ങൾ 00:00:00
GK- ആദ്യ വനിതയും പുരുഷനും 00:00:00
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം
പ്രാചീന ശിലായുഗം 1 00:00:00
പ്രാചീന ശിലായുഗം 2 00:00:00
വൈസ്രോയി 1 00:00:00
വൈസ്രോയി 2 00:00:00
വൈസ്രോയി 3 00:00:00
വെല്ലൂർ കലാപം 00:00:00
മുഗൾ വംശം 1 00:00:00
Dr B R അംബേദ്‌കർ 00:00:00
ദാദാ ഭായി നവറോജി 00:00:00
ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ 00:00:00
സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് 00:00:00
ജ്യോതി റാവു ഫുലെ 00:00:00
രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ 00:00:00
അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് 00:00:00
ഭഗത് സിംഗ് 00:00:00
തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി 00:00:00
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 1 00:00:00
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 2 00:00:00
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 3 00:00:00
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 00:00:00
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ part-1 00:00:00
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ part 2 00:00:00
ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും 00:00:00
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ Part 3 00:00:00
പത്രങ്ങളും സ്ഥാപകരും 00:00:00
ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം
ആകൃതി 00:00:00
അക്ഷാംശം രേഖാംശം 00:00:00
ഉത്തരപർവ്വത മേഖല 1 00:00:00
ഉത്തരപർവ്വത മേഖല 2 00:00:00
ഉത്തരപർവ്വത മേഖല 3 00:00:00
തടാകങ്ങൾ 00:00:00
ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി 00:00:00
സിന്ധു 1 00:00:00
സിന്ധു 2 00:00:00
ഗംഗ 00:00:00
ബ്രഹ്മപുത്ര 00:00:00
ഉപദ്വീപീയ നദികൾ 1 00:00:00
ഉപദ്വീപീയ നദികൾ 2 00:00:00
ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ 1 00:00:00
ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ 2 00:00:00
ബയോ സ്ഫിയർ റിസർവ് 00:00:00
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ PART 1 00:00:00
വെള്ളച്ചാട്ടങൾ 00:00:00
വനങൾ. 00:00:00
ധാതുക്കൾ. 00:00:00
വൻകരകൾ ആമുഖം 00:00:00
ഏഷ്യ 1 00:00:00
ഏഷ്യ 2 00:00:00
യൂറോപ്പ് 00:00:00
ആഫ്രിക്ക 00:00:00
ഓസ്‌ട്രേലിയ 00:00:00
തെക്കേ അമേരിക്ക 00:00:00
വടക്കേ അമേരിക്ക 00:00:00
അന്റാർട്ടിക്ക 00:00:00
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
പഞ്ച വത്സര പദ്ധതികൾ 1 00:00:00
പഞ്ച വത്സര പദ്ധതികൾ 2 00:00:00
പഞ്ചവത്സര പദ്ദതികൾ 3 00:00:00
ബാങ്കുകൾ 00:00:00
മുദ്ര ബാങ്ക് 00:00:00
ATM 00:00:00
CURRENCY 00:00:00
RBI 00:00:00
GST 00:00:00
Banking -Terms 00:00:00
നീതി ആയോഗ് 00:00:00
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
ഭരണഘടന 00:00:00
ഭരണഘടന കമ്മിറ്റികൾ 00:00:00
രൂപീകരണം 00:00:00
PART 1 00:00:00
PART 2 00:00:00
PART 3 00:00:00
PART 4 00:00:00
PART 5 00:00:00
PART 6 00:00:00
കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ 00:00:00
പട്ടികകൾ 00:00:00
ഭാഗം 00:00:00
കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ ബോഡീസ് 00:00:00
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് 00:00:00
പാർലമെന്റ് 00:00:00
പ്രധാന മന്ത്രി 1 00:00:00
പ്രധാന മന്ത്രി 2 00:00:00
പ്രധാന മന്ത്രി 3 00:00:00
കേരളം
പ്രാചീന കേരളം 1 00:00:00
പ്രാചീന കേരളം 2 00:00:00
ചരിത്രത്തിലേക്ക് 00:00:00
കേരള – പൊതുവിവരം 00:00:00
കേരള – രൂപീകരണം 00:00:00
കേരള ഭരണകൂടം 00:00:00
കേരള നിയമസഭാ 1 00:00:00
കേരള നിയമസഭാ 2 00:00:00
കേരള -ഗവർണർമാർ 00:00:00
പദ്ധതികൾ 00:00:00
1957 – കേരളം 00:00:00
ജില്ല -തിരുവനന്തപുരം 00:00:00
ജില്ല-കൊല്ലം 00:00:00
ജില്ല-പത്തനംതിട്ട 00:00:00
ജില്ല-ആലപ്പുഴ 00:00:00
ജില്ല- കോട്ടയം 00:00:00
ജില്ല- എറണാകുളം 00:00:00
ജില്ല- ഇടുക്കി 00:00:00
ജില്ല- തൃശ്ശൂർ 00:00:00
ജില്ല- മലപ്പുറം 00:00:00
ജില്ല- പാലക്കാട് 00:00:00
ജില്ല- കോഴിക്കോട് 00:00:00
ജില്ല- വയനാട് 00:00:00
ജില്ല- കണ്ണൂർ 00:00:00
ജില്ല- കാസർഗോഡ് 00:00:00
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം 1 00:00:00
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം 2 00:00:00
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 00:00:00
കേരളത്തിലെ നദികൾ 1 00:00:00
കേരളത്തിലെ നദികൾ 2 00:00:00
നദി -മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ 00:00:00
കേരളത്തിലെ ജല വൈദുത പദ്ദതികൾ, ജലസേചന പദ്ദതികൾ 00:00:00
കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടുകൾ 00:00:00
കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ 00:00:00
കേരളത്തിലെ കായലുകളും ദീപുകളും 00:00:00
കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം 00:00:00
പശ്ചിമ ഘ ട്ടം 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 1 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 2 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 3 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 4 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 5 00:00:00
കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ 6 00:00:00
കേരളം MCQ 1 00:00:00
MCQ 2 00:00:00
കേരളം MCQ 2 00:00:00
കേരള നവോത്ഥാനം
അയ്യൻ‌കാളി 00:00:00
മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ 00:00:00
തൈക്കാട് അയ്യ 00:00:00
ആയത്താൻ ഗോപാലൻ 00:00:00
ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ 00:00:00
വേലുക്കുട്ടി അരയൻ 00:00:00
കറുമ്പൻ & മാധവൻ T K 00:00:00
പവർവതി നെൻമംഗലം 00:00:00
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ 00:00:00
EV രാമസ്വാമി 00:00:00
Dr:പൽപ്പു 00:00:00
അയ്യാ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ 00:00:00
കുമാരനാശാൻ 00:00:00
T K കൃഷ്ണ സ്വാമി അയ്യർ 00:00:00
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ 00:00:00
കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 00:00:00
ആര്യ പള്ളം 00:00:00
K കേളപ്പൻ 00:00:00
അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ 00:00:00
P.K.ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ 00:00:00
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 00:00:00
അന്ന ചാണ്ടി 00:00:00
A.V .കുട്ടിമാളു അമ്മ 00:00:00
T.K മാധവൻ 00:00:00
വാഗ്ഭടാനന്ദ 00:00:00
എ.കെ.ജി 00:00:00
C കൃഷ്ണൻ 00:00:00
V T ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് 00:00:00
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 00:00:00
ചാവറയച്ഛൻ 00:00:00
ശ്രീ നാരായണഗുരു 00:00:00
കേരളം (GK)
Kerala – Arts – Culture – Malayalam Class 00:00:00
Current Affairs
Current Affairs Monthly (September 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly (July 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly ( May 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly ( April 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly (March 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly (Feb 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly (Jan 2020) 00:00:00
Current Affairs Monthly (March ’19) 00:00:00
Current Affairs Monthly (April ’19) 00:00:00
Current Affairs Monthly (June ’19) 00:00:00
Current Affairs Monthly (Nov ’19) 00:00:00
January And FEB 00:00:00
Current Affairs March 00:00:00
New Appointments 00:00:00
Important State Related C.A set1 00:00:00
Imp State Related current affairs Set2 00:00:00
INT Awards 00:00:00
Current Affairs -Dont skip 1 00:00:00
Dont Skip Set 2 00:00:00
Important Committee 00:00:00
Sports -Badmiton 00:00:00
Current Affairs July 00:00:00
Current Affairs Nov 2018 full 00:00:00
Current Affairs Dec 2018 full 00:00:00
Current Affairs Jan 2019 00:00:00
Current Affairs Feb 2019 00:00:00
Current affairs notes 00:00:00
Current affairs Set 1 00:00:00
Current affairs set 2 00:00:00
Sports CA part 1 00:00:00
Sports CA part 2 00:00:00
Sports CA part 3 00:00:00
ഒളിമ്പിക്സ്
PART I AUDIO 00:00:00
PART 2 AUDIO 00:00:00
സ്‌കൂൾ പാഠപുസ്തകം
മധ്യകാല കേരളം 00:00:00
ജനാധിപത്യവും അവകാശവും 00:00:00
ജീവ ജലം 00:00:00
വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ 00:00:00
ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ 00:00:00
അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ 00:00:00
ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ 00:00:00
സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം 00:00:00
മാനത്തെ നിഴൽകാഴ്ചകൾ 00:00:00
ജീവന്റെ നിർമിതി 00:00:00
കോശം 00:00:00
ഒന്നിച്ചു നിലനിൽക്കാം 00:00:00
മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ 00:00:00
ചലനത്തിനൊപ്പം 00:00:00
ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് 00:00:00
പൂവിൽ നിന്നു പൂവിലേയ്ക് Part 1 00:00:00
പൂവിൽ നിന്നു പൂവിലേയ്ക് Part 2 00:00:00
ദഹന വ്യവസ്ഥ -1 00:00:00
ദഹന വ്യവസ്ഥ -2 00:00:00
രൂപത്തിലും ബലത്തിലും 00:00:00
തിങ്കളും താരങ്ങളും 00:00:00
ചേർക്കാം പിരിക്കാം 00:00:00
മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം Part 1 00:00:00
മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം Part 2 00:00:00
ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും 00:00:00
അന്നപഥത്തിലൂടെ 00:00:00
മർദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും 00:00:00
നിർമലമായ പ്രകൃതിക്കായി 00:00:00
പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും 00:00:00
വൈദുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ 00:00:00
ആദ്യ കാല മനുഷ്യ ജീവിതം 00:00:00
ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം 00:00:00
ഗംഗ സമതലത്തിലേക് 00:00:00
മഗധ മുതൽ താനേശ്വരം വരെ Part 1 00:00:00
മഗധ മുതൽ താനേശ്വരം വരെ Part 2 00:00:00
സൗര താപനം അന്തിരീക്ഷ സ്ഥിതിയും 00:00:00
ഭൂമിയും ജീവ ലോകവും 00:00:00
ഇന്ത്യ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്ക് 00:00:00
നമ്മുടെ ഭരണഘടന 00:00:00
ഇന്ത്യയിലൂടെ 00:00:00
യൂറോപ് പരിവർത്തന പാതയിൽ 00:00:00
നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി 00:00:00
ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും 00:00:00
ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും 00:00:00
ഉല്പാദന പ്രക്രീയയിലൂടെ 00:00:00
ജനാധിപത്യവും അവകാശവും 00:00:00
മധ്യകാല കേരളം 00:00:00
പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം 00:00:00
സമൂഹ ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യത്തെ 00:00:00
കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും 00:00:00
ഭൂമി കഥയും കാര്യവും 1 00:00:00
ഭൂമി കഥയും കാര്യവും 2 00:00:00
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം 00:00:00
മധ്യകാല ലോകം 1 00:00:00
മധ്യകാല ലോകം 2 00:00:00
മധ്യകാല ഇന്ത്യ -കലയും ,സാഹിത്യം 00:00:00
മധ്യകാല ഇന്ത്യ -അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ 00:00:00
പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം 00:00:00
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി – 1 00:00:00
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി – 2 00:00:00
അഹിംസ, അറിവ് അധികാരം 00:00:00
ഇരുമ്പൊരിക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ 00:00:00
ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി 00:00:00
ചരിത്രത്തിലേക്ക്. 00:00:00
നമ്മുടെ കുടുംബം 00:00:00
കേരളകരയിൽ-1 00:00:00
കേരളകരയിൽ -2 00:00:00
കേരളകരയിൽ -3 00:00:00
ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ 1 00:00:00
ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ 2 00:00:00
ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 00:00:00
ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 2 00:00:00
പൊതുഭരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദവും 00:00:00
സംസ്കാരവും ദേശീയതയും 00:00:00
സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും 00:00:00
സ്വാതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ 00:00:00
സ്വാതന്ത്രാനന്ത ഇന്ത്യ 2 00:00:00
കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് 1 00:00:00
കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് 2 00:00:00
രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്ര തന്ത്ര ശാസ്ത്രവും 00:00:00
പൗര ബോധം 00:00:00
ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികാസൂത്രണവും Part-1 00:00:00
ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികാസൂത്രണവും Part-2 00:00:00
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ത് എന്തിനു 00:00:00
ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും 00:00:00
ഋതുഭേദവും സമയവും 2 00:00:00
പദാർത്ഥസ്വഭാവം part 1 00:00:00
പദാർത്ഥസ്വഭാവം part 2 00:00:00
പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ 00:00:00
രാസമാറ്റങ്ങൾ Part 1 00:00:00
രാസമാറ്റങ്ങൾ Part 2 00:00:00
ലോഹങ്ങൾ Part 1 00:00:00
ലോഹങ്ങൾ Part 2 00:00:00
Study Materials
English -Idioms 00:00:00
Malayalam 00:00:00
International Organizations 00:00:00
Maths – 1 00:00:00
Physics Notes 00:00:00
സർവസമവാക്യങ്ങൾ 2 00:00:00
2018 Current Affairs Set 1 00:00:00
Keralam Pothuvivarangal 00:00:00
വിപരീത പദം 00:00:00
malayalam – 2 00:00:00
Malayalam (4) 00:00:00
malayalam (5) 00:00:00
English 00:00:00
Constitution 00:00:00
PSC qstn 2 00:00:00
LDC മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ
LDC -2014 Kannur-workouts 2 PART 1 00:00:00
LDC 2014 Question Paper analysis 00:00:00
2016 LDC തിരുവനന്തപുരം Question paper Analysis 00:00:00
Governor 00:00:00
Set1 GK Part 1 00:00:00
Set1 GK Part 2 00:00:00
Set1 GK Part 3 00:00:00
Set1 GK Part 4 00:00:00
Set1 English Part 1 00:00:00
Set1 English Part 2 00:00:00
Set1 Maths Part 1 00:00:00
Set1 Maths Part 2 00:00:00
Set1 Malayalam 00:00:00
Set2 Maths Part 1 00:00:00
Set2 Maths Part 2 00:00:00
Set2 GK Part 1 00:00:00
Set2 GK Part 2 00:00:00
Set2 GK Part 3 00:00:00
Set2 GK Part 4 00:00:00
Set2 English Part 1 00:00:00
Set 2 English Part 2 00:00:00
Set2 Malayalam 00:00:00
CURRENT AFFAIRS CAPSULE
Current Affairs January 2020 Part 1 00:00:00
Current Affairs January 2020 Part 2 00:00:00
Current Affairs February 2020 Part 1 00:00:00
Current Affairs February 2020 Part 2 00:00:00
Current Affairs March 2020 00:00:00
Current Affairs April 2020 Part 1 00:00:00
Current Affairs April 2020 Part 2 00:00:00
Current Affairs May 2020 Part 1 00:00:00
Current Affairs May 2020 Part 2 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • 5,500.00 +18% GST
  • 180 Days
203 STUDENTS ENROLLED