8589083568 | competitivecracker12@gmail.com

LP/UP MATHS BOOSTER

Course Curriculum

MATHEMATICS
സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും 00:00:00
ഭിന്നസംഖ്യകൾ 00:00:00
ദശാംശ സംഖ്യകൾ 00:00:00
സംഖ്യകൾ 00:00:00
സംഖ്യാ സംബർദായം 00:00:00
സംഖ്യകൾ പരിശീലനം 1 00:00:00
മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും 00:00:00
ല സാ ഗു , ഉ സ ഘ 00:00:00
BODMAS 00:00:00
വർഗം വർഗമൂലം 1 00:00:00
വർഗം വർഗമൂലം 2 00:00:00
കൃതൃങ്കങ്ങൾ 00:00:00
ശരാശരി Class 1 00:00:00
ശരാശരി Class 2 00:00:00
ശതമാനം Class 1 00:00:00
ശതമാനം Class 2 00:00:00
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 00:00:00
അംശബന്ധവും അനുപാതവും 00:00:00
സമയവും പ്രവൃത്തിയും 00:00:00
പൈപ്പ് & ടാങ്ക് 00:00:00
ട്രെയിൻ കണക്കുകൾ 00:00:00
സമയവും ദൂരവും 00:00:00
സാധാരണ പലിശ 00:00:00
കൂട്ടുപലിശ 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 1 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 2 00:00:00
ലാഭവും നഷ്ടവും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ 3 00:00:00
കലണ്ടർ 00:00:00
കലണ്ടർ 2 00:00:00
സമാന്തര ശ്രേണികൾ 00:00:00
സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ 1 00:00:00
പ്രോബബൈലിറ്റി 1 00:00:00
പ്രോബബൈലിറ്റി 2 00:00:00
ത്രികോണം 1 00:00:00
ത്രികോണം 2 00:00:00
ത്രികോണം 3 00:00:00
ത്രികോണം 4 00:00:00
ചതുരം 1 00:00:00
ചതുരം 2 00:00:00
ഗോളം 1 00:00:00
ഗോളം 2 00:00:00
വൃത്തസ്തംപം 00:00:00
ദിശയും ദൂരവും 00:00:00
ക്ലോക്ക് 00:00:00
കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് 00:00:00
സമാന ബന്ധങ്ങൾ 00:00:00
സ്ഥാനനിർണയം 00:00:00
LP UPASSISTANT 2001_MATHS 00:00:00
LP SCHOOL ASSISTANT_MATHS_2009 00:00:00
Previous Year Question Paper- 2010 00:00:00
Previous Year Question Paper- 2001 00:00:00
PEDAGOGY Maths Class 1 00:00:00
PEDAGOGY Maths Class 2 00:00:00
PEDAGOGY Maths Class 3 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • 847.00 +18% GST
  • 180 Days
21 STUDENTS ENROLLED