8589083568 | competitivecracker12@gmail.com

SYLLABUS FOR PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION

ചരിത്രം

1) കേരളം യൂറോപ്യൻമാരുടെ വരവ് യൂറോപ്യൻമാരുടെ സംഭാവന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം – സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

2) ഇന്ത്യ : മധ്യകാല ഭാരതം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംഭാവനകൾ – ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം – ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം – 1951-നു ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

3) ലോകം : – ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം – ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം – റഷ്യൻ വിപ്ലവം – ചൈനീസ് വിപ്ലവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ

ഭൂമിശാസ്ത്രം

1) ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ – ഭൂമിയുടെ ഘടന – അന്തരീക്ഷം പാറകൾ – ഭൗമോപരിതലം – അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റും – താപനിലയും ഋതുക്കളും ആഗോളപ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോളതാപനം വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾമാപ്പുകൾ – 1ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങൾ – വിദൂരസംവേദനം – ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം – മഹാസമുദ്രങ്ങൾ – സമുദചലനങ്ങൾ – ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ – ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
2) ഇന്ത്യ : ഭൂപ്രകൃതി – സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ – ഉത്തരപർവ്വത മേഖല -(നദികൾ – ഉത്തരമഹാസമതലം – ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി – തീരദേശം – കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ – റോഡ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ – ജല -റെയിൽ – വ്യാമ

3) കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി – ജില്ലകൾ, സവിശേഷതകൾ – നദികൾ – കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി – വന്യജീവി – കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും – ധാതുകങ്ങളും വ്യവസായവും – ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ – റോഡ് – ജല -റെയിൽ -വ്യാമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ

ധന തത്വ ശാസ്ത്രവും പൗരധർമ്മവും

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ – ദേശീയ വരുമാനം – പ്രതിശീർഷ വരുമാനം – ഉൽപ്പാദനം – ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം – പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ – നീതി ആയോഗ് – വിവിധ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം – റിസർവ് ബാങ്ക് – പൊതുവരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ – നികുതി – നികത ഇതര വരുമാനങ്ങൾ – പൊതു ചെലവ് – ബജറ്റ് – സാമ്പത്തിക നയം.

പൊതു ഭരണം – സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനരീതിയും – ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് – സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് – ഇ-ഗവേണൻസ് – വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും വിവരാവകാശ നിയമവും – ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും – സർക്കാർ – എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേച്ചർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ – മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ- മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ. ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും – തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം – തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ – ഭൂപരിഷ്കരണം – സ്ത്രീകൾ , കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരൻമാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം – സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ.

ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന

പ്രതിനിധി സഭ – ആമുഖം – മൗലികാവകാശങ്ങൾ – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ – മൗലിക കടമകൾ പൗരത്വം – ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികൾ – പഞ്ചായത്തീരാജ് – ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും – അടിയന്തിരാവസ്ഥ – യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് – സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് – കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

ബയോളജി
1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്

2. ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും

3, രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും

4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

5. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ

6. കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

7, വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും

8. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

ഫിസിക്സ് & കെമിസ്ട്രി

1. ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും

2, പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും

3. ഊർജ്ജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും

4. താപവും ഊഷ്മാവും

5. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും

6. ശബ്ദവും പ്രകാശവും

7. സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

8. ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും

9. അയിരുകളും ധാതുക്കളും

10.മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും

11.ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും

12.രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ

COMPUTER SCIENCE
Basics of Computer

Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices – Primary and Secondary (Examples, Features)
Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database
packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of
each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer)
(Languages need not be considered)

Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)

Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)

Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)

ARTS, SPORTS & LITERATURE
ക ല

1 കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്

– പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ

– പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ

– പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ

– പ്രശസ്തരായ കലാകാരൻമാർ

– പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ

കായീകം

1. കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ

2 പ്രധാന അവാർഡുകൾ . അവാർഡ് ജേതാക്കൾ . ഓരോ അവാർഡും ഏതുമേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നല്കുന്നത് എന്ന അറിവ്.

3 പ്രധാന ട്രോഫികൾ – ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ കായിക ഇനങ്ങൾ.

4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ – പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം,

5 കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ (Terms

6 ഒളിമ്പിക്സ്

– അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

പ്രധാന വേദികൾ! രാജ്യങ്ങൾ

പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ ! കായിക താരങ്ങൾ

ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ

വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്

പാര ഒളിമ്പിക്സ്

7 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്

വേദികൾ

രാജ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം

ഇതര വസ്തുതകൾ

8 ദേശീയ ഗയിംസ് (National Games)

, 9 ഗയിംസ് ഇനങ്ങൾ – മത്സരങ്ങൾ

താരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ

10 ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക വിനോദങ്ങൾ

സാഹിത്യം

1 മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താക്കൾ ആദ്യകൃതികൾ,

2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ

3, എഴുത്തുകാർ – തൂലികാനാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ

4, കഥാപാത്രങ്ങൾ – കൃതികൾ

5, പ്രശസ്തമായ വരികൾ – കൃതികൾ – എഴുത്തുകാർ

6, മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം. തുടക്കം കുറിച്ചവർ, ആനുകാലികങ്ങൾ

7, പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ

– അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ

– കൃതികൾ

8, ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ – അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

9, മലയാള സിനിമയുടെ ഉദ്ഭവം, വളർച്ച. നാഴികക്കല്ലുകൾ, സംഭാവന നല്കിയവർ, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും.

സംസ്കാരം

1 കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ.

2 കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ

CURRENT AFFAIRS
SIMPLE ARITHMETIC & MENTAL ABILITY
A) ലഘു ഗണിതം (simple Arithmetic)

1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രീയകളും (Numbers and Basic Operations) 2, ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)

3. ശതമാനം (Percentage)

4, ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)

5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)

6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)

7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)

8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)

9. ശരാശരി (Average)

10. കൃത്യമങ്ങൾ (Laws of Exponents)

11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്പം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)

12. പ്രാഗ്രഷനുകൾ (Progressions)

B) മാനസിക ശേഷി (Mental Ability)

1. ശ്രേണികൾ-സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ (‘series)

2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems on Mathematical signs)

3. സ്ഥാന നിർണ്ണയ പരിശോധന

4. സമാന ബന്ധങ്ങൾ (Analogy) – Word Analogy, Alphabet Analogy,

Number Analogy

5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക. (Old man out)

6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ

7. കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and De coding)

8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ (Family Relations)

9. ദിശാവറ ബാധം (Sense of Direction)

10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കാണളവും (Time and Angles)

11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)

12. കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)

13. ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Clerical Ability)

GENERAL ENGLISH

A. English Grammar
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Verb and Subject.
4. Confusion of Adjectives and Adverbs.
5 Comparison of Adjectives
6. Adverbs and Position of adverbs
7. Articles – The Definite and the Indefinite Articles.
8. Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs
9. Tag Questions
10. Infinitive and Gerunds
11. Tenses
12. Tenses in Conditional Sentences
13. Prepositions
14. The Use of Correlatives
15. Direct and Indirect Speech
16. Active and Passive voice
17. Correction of Sentences

B. Vocabulary
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
12. Translation of a sentence/proverb in to Malayalam

REGIONAL LANGUAGE
Malayalam

18 പദശുദ്ധി

2) വാക്യശുദ്ധി

3) പരിഭാഷ

4) ഒറ്റപദം

5) പര്യായം

6) വിപരീത പദം

7) ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

8) സമാനപദം

9) ചേർത്തെഴുതുക

10) സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം

11) വചനം.

12) പിരിച്ചെഴുതൽ

13) ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക

Kannada
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11) Number
12) Sort and Write

Tamil

1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases

January 21, 2021